สล็อตแตกง่าย‘ช่อ’ ติด #หยุดส่งผู้ลี้ภัยไปตาย เรียกร้องช่วยเหลือกะเหรี่ยง

สล็อตแตกง่าย‘ช่อ’ ติด #หยุดส่งผู้ลี้ภัยไปตาย เรียกร้องช่วยเหลือกะเหรี่ยง

ช่อ พรรณิการ์ ได้ออกมาติด #หยุดส่งผู้ลี้ภัยไปตายสล็อตแตกง่าย เพื่อคัดค้านการส่งผู้ลี้ภัยเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงกลับประเทศ #หยุดส่งผู้ลี้ภัยไปตาย – น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ โฆษกคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ระบุว่า “รู้ไหมว่าในยุคสงครามเย็น ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก เราเคยรับผู้ลี้ภัยจากสงครามอินโดจีนในเวียดนาม สงครามกลางเมืองกัมพูชาและลาว รวมกว่า 1.3 ล้านคน โดยไทยให้พื้นที่พักพิง ส่วน UNHCR เป็นผู้บริหารจัดการหลัก” พร้อมติด #หยุดส่งผู้ลี้ภัยไปตาย

โดยแฮชแท็คดังกล่าวเป็นการพูดถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากองทัพได้ส่งกลุ่มชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ลี้ภัยเข้าประเทศไทย 

กลับประเทศเมียนมา หลังจากที่กลุ่มชาวกะเหรี่ยงหลีกหนีความรุนแรงระหว่าง กองทัพเมียนมากับกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนาย ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาปฏิเสธว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง ยืนยันได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ที่หนีภัยการสู้รบหรือสถานการณ์ความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้านตามหลักมนุษยธรรมและหลักสากลระหว่างประเทศมาโดยตลอด

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้มีการ จ่ายค่าตอบแทน อสม. เป็นระยะเวลาสามเดือน โดยมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังการและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน เป็นระยะเวลาสามเดือน หรือในช่วง เมษายน – มิถุนายน เป็นกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

พร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาประชาชน/ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ในที่ประชุมครม. ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายอายุ แท็กซี่ จาก 9 เป็น 12 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ที่ได้ทำการขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง หรือ แท็กซี่ มิเตอร์ จากเดิมอยู่ที่ 9 ปี เพิ่มขึ้นมาเป็น 12 ปี ในวันนี้ (31 มีนาคม 2564) ทางราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการประกาศเผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง หรือ แท็กซี่ มิเตอร์ (TAXI- METER) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ได้ทำการขยายอายุการใช้งานเป็น 12 ปี จากเดิมที่อยู่ที่ 9 ปี

ในเชิงรายละเอียดนั้นมีของระเบียบกรมนั้นด้วยกันดังนี้

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งานเป็นสิบสองปี มีระยะเวลาการให้ความเห็นชอบสอดคล้องกับอายุของรถยนต์รับจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารส าหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI – METER) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI – METER) พ.ศ. 2559

“ข้อ ๑๖ ความในข้อ ๑๒ ไม่ใช้บังคับกับมาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งกับรถดังกล่าวให้มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปี นับแต่วันใช้งานครั้งแรก”

นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากสำนักวิจัยที่ประเมินภาพรวมสถานการณ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองและผู้นำ โดย ทั้ง สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) และ “สวนสุนันทาโพล”

ระบุว่า เสียงประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนผลประเมิน ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความเหมาะสมบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ประชาชนยังคงมีความเห็น 68.2 % จาก “SUPER POLL” และ 16.68% จาก “สวนสุนันทาโพล”สล็อตแตกง่าย